Algemene voorwaarden LetMeRepair Benelux BV

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met LetMeRepair Benelux BV aangegane overeenkomsten voor verkopen en herstellingen, mondeling of schriftelijk.

2. Aanvullende onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor herstellingen en de verkoop van onderdelen en toebehoren door LetMeRepair Benelux BV op het grondgebied België, Nederland en Luxemburg.

3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

5. Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door LetMeRepair Benelux BV is ingestemd.

6. Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de website (www.servilux.be en aanverwante websites) dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LetMeRepair Benelux BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

7. LetMeRepair Benelux BV behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8. Door het gebruik van de website van LetMeRepair Benelux BV en/of het plaatsen van een bestelling, op welke wijze ook, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

9. LetMeRepair Benelux BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Klant.

10.  Onder geen beding kan LetMeRepair Benelux BV aansprakelijk gesteld worden voor verlies van of schade aangebracht aan data aanwezig op toestellen die naar LetMeRepair Benelux BV verzonden worden voor herstelling.Algemene herstelling bepalingen 

(artikel 2 t/m 4 en 15 zijn niet van toepassing in gevallen waarin de koper recht heeft op een gratis herstelling)

1. Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant aan ons mondeling of elektronisch (e-mail of website) bezorgd is of van de klachten die LetMeRepair Benelux BV vermeldt op het ontvangstbewijs. Bij conflict tussen beiden geldt het ontvangstbewijs als basis. Geschreven informatie van de Klant kan niet als basis dienen voor een herstelling. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden die gebreken hersteld die door de hersteller van LetMeRepair Benelux BV worden vastgesteld.

2. De prijs van de herstelling wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de eventuele transportkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de eventuele verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden. Onze tarieven treft u aan bij onze servicebalie en op onze website. Deze kunnen ook op aanvraag via mail verkregen worden.

3. Indien u LetMeRepair Benelux BV de opdracht geeft uw toestel te herstellen en indien LetMeRepair Benelux BV dit kan uitvoeren onder de prijsopgaven grens, wordt de herstelling uitgevoerd zonder verdere toestemming van de Klant. De prijsopgave grens treft u aan bij onze servicebalie en op onze website. Deze kan ook op aanvraag via mail verkregen worden. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de herstelling hoger zal zijn dan de prijsopgave grens zoals vermeld op de website, dan wordt aan de Klant gevraagd of hij/zij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de herstelling pas plaats na toestemming van de Klant.

4. De Klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door LetMeRepair Benelux BV en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de website en indien van toepassing transport- en / of voorrijkosten. Het reeds betaalde voorschot is niet recupereerbaar. LetMeRepair Benelux BV stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de Klant in de staat waarin LetMeRepair Benelux BV het heeft ontvangen, voor zover dat mogelijk is.

5. Indien na onderzoek of herstelling bepaalde functionaliteiten van het toestel niet meer werken zoals voorheen, kan LetMeRepair Benelux BV hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

6. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de herstelling gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de Klant dat vooraf verzoekt, stelt LetMeRepair Benelux BV de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de Klant. Dit geldt evenwel niet voor herstellingen onder garantie.

7. Indien de herstelling door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden de herstelling onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de Klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan LetMeRepair Benelux BV niet worden gehouden aan de opgegeven hersteltijd.

8. Een herstelling zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. LetMeRepair Benelux BV streeft ernaar door de herstelling de levensduur van het toestel te verlengen.

9. Na de herstelling ontvangt de Klant een herstelbon/factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

10.  LetMeRepair Benelux BV is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte aan LetMeRepair Benelux BV tot aan het moment dat de Klant het product weer ophaalt, het door LetMeRepair Benelux BV aan hem geleverd wordt of het product voor transport aan een derde partij overhandigd wordt. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. LetMeRepair Benelux BV kan enkel aansprakelijk gesteld worden  binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag (= Verdrag betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg). De algemene CMR voorwaarden zijn van toepassing in geval gebruik gemaakt wordt van een vervoerder.

11.  Bij afhaling van het toestel bij de klant door LetMeRepair Benelux BV of door een vervoerder, is de Klant  verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken van het toestel.

12.  Voor elk toestel zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant geldig en dominant. U kan deze altijd raadplegen op hun website.

13.  Het te herstellen toestel moet door de Klant vrij bereikbaar gemaakt worden. Indien het toestel ter plaatse ingebouwd is, kan LetMeRepair Benelux BV de extra kosten aanrekenen om het toestel vrij te maken. Eventuele schade die het gevolg is van het uitbouwen van het toestel kan niet op LetMeRepair Benelux BV verhaald worden.

14.  LetMeRepair Benelux BV geeft na het voltooien van de herstelling een garantie van drie maanden op de uitgevoerde herstelling. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de Klant of afhaling van het product door derden. Op schoonmaak en onderhoudsbeurten, alsmede op herstellingen verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de herstelbon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie is enkel van toepassing op de herstelde of vervangen onderdelen en indien de oorzaak van de klacht dezelfde is als die van bij de vorige herstelling. Na 3 maanden wordt het toestel als ‘buiten garantie’ zijnde beschouwd.

15.  De Klant verklaart zich door aanvaarding van deze voorwaarden bekend met het feit dat LetMeRepair Benelux BV overgaat tot terughouding van het eigendom zolang de betaling nog niet is geschied.

16.  Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10%. Het bedrag van de factuur wordt eveneens verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van 75 Euro ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventuele verkoping. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

17.  Indien na twee achtereenvolgende meldingen (brief/fax/e-mail/telefoon) van LetMeRepair Benelux BV aan de Klant dat het product gereed is en de Klant gedurende een periode van drie maanden na de eerste melding heeft nagelaten het product op te halen, wordt het toestel als afgestaan beschouwd.

18.  Voor een ter beschikking gesteld leentoestel gelden volgende voorwaarden:

1. Enkel LetMeRepair Benelux BV bepaalt of de Klant recht heeft op een leentoestel.

2. Voor een leentoestel zal een vast bedrag van 15 Euro (inclusief BTW) aangerekend worden.

3. Het leentoestel blijft altijd eigendom van LetMeRepair Benelux BV.

4. Indien er, naast de transportkosten voor de herstelling, extra transportkosten zijn voor het leentoestel, worden deze gedragen door de Klant.

5. De Klant heeft enkel recht op een leentoestel tot het moment dat het defecte toestel hersteld is. Deze periode kan door LetMeRepair Benelux BV ook ingekort worden. Indien LetMeRepair Benelux BV het leentoestel na deze periode niet heeft opgehaald of het door de Klant niet is teruggebracht, moet de Klant LetMeRepair Benelux BV hiervan binnen de 3 werkdagen op de hoogte brengen.

19.  Klachten betreffende het afgeleverde dienen binnen 8 dagen na in ontvangstneming elektronisch via e-mail (sales@servilux.be) en gemotiveerd bij LetMeRepair Benelux BV te worden ingediend. In geval van zichtbare gebreken of transportschade dienen de klachten op dezelfde wijze te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming. Klachten dienen altijd vergezeld te zijn van duidelijke schadefoto’s.

20.  Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien naar het oordeel van LetMeRepair Benelux BV de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft LetMeRepair Benelux BV het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van LetMeRepair Benelux BV de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. LetMeRepair Benelux BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht heeft plaatsgevonden De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

21.  Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

 

Algemene bepalingen betreffende de verkoop van LetMeRepair Benelux BV goederen (exclusief herstellingen)

1. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopmodaliteiten tussen LetMeRepair Benelux BV en de Klant te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering van goederen en accessoires.

2. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf de inbezitname van de goederen.

3. Onze prijzen zijn, indien van toepassing, BTW en recupel/verwijderingsbijdrage inbegrepen. De normale leverings- of verzendkosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de Klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor de verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. Op drukfouten op de website of in prijslijsten, brochures of andere documenten kan geen beroep worden gedaan tegenover LetMeRepair Benelux BV. Indien een prijs verkeerd vermeld staat op de website of op een prijslijst van LetMeRepair Benelux BV, is LetMeRepair Benelux BV niet gehouden het product aan deze prijs te verkopen. LetMeRepair Benelux BV zal de Klant dan informeren betreffende de juiste prijs. De Klant heeft nadien gedurende 48 uren het recht de bestelling van dit product te annuleren.

4. Op maat gemaakte of niet-courante goederen/onderdelen die door de Klant besteld zijn, dienen te allen tijde door de Klant betaald te worden (ook bij annulatie na bestelling). LetMeRepair Benelux BV bepaalt welke goederen op maat gemaakt of niet-courant zijn en brengt de Klant hiervan op de hoogte voordat hij een bestelling plaatst.

5. Alle aanbiedingen van LetMeRepair Benelux BV in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. LetMeRepair Benelux BV streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen op de website en andere documentatie zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeen te stemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat LetMeRepair Benelux BV een opdracht schriftelijk of anders heeft aanvaard, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 2 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.  Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden LetMeRepair Benelux BV slechts als deze door LetMeRepair Benelux BV schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van LetMeRepair Benelux BV gevergd kan worden.

6. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 2 werkdagen.

7. De Klant kan zijn bestelling betalen:

1. Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel: cash, bancontact, als deze in de winkel voorhanden zijn).

2. Via klassieke overschrijving op LetMeRepair Benelux BV rekeningnummer. Klantnummer dient altijd vermeld te worden. De bestelde producten worden gedurende 5 werkdagen voor de Klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren. Indien er geen mogelijkheid tot voorafbetaling door LetMeRepair Benelux BV geboden wordt, kan LetMeRepair Benelux BV een betaling na ontvangst van de goederen toestaan.

3. Via Internet (beveiligde omgeving), indien beschikbaar.

8. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10%. Het bedrag van de factuur wordt eveneens verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van 75 Euro ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventuele verkoping. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de oudste openstaande factuur. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om openstaande saldo te innen komen voor rekening van de Klant.

9. Levering: Goederen worden in principe afgehaald in de winkel of geleverd aan huis.

1. Levering aan huis: verzending van de goederen gebeurt slechts na ontvangst van betaling. De eventuele transportkosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. Bestelde goederen worden maximaal twee keer op het door u bepaalde adres aangeboden. Bij afwezigheid zal u een nota terugvinden met het daarop vermelde adres waar u de goederen kan afhalen. Transportkosten worden niet terugbetaald indien bij de levering niemand thuis is en de goederen nadien opgehaald dienen te worden.

2. Afhaling goederen bij LetMeRepair Benelux BV: courante goederen/onderdelen kunnen betaald worden bij afhaling in één van onze afhaaladressen. Niet-courante goederen dienen op voorhand betaald te worden. Deze worden pas besteld bij de fabrikant na ontvangst betaling. De klant wordt op de hoogte gebracht wanneer de goederen beschikbaar zijn op het afhaaladres. Indien deze niet-courante goederen niet afgehaald worden binnen de 5 werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd, zonder terugbetaling vanwege LetMeRepair Benelux BV.

3. De levertermijn wordt overeengekomen tijdens het orderproces. Onze leveringstermijnen lopen vanaf de datum van de orderbevestiging en nadat alle technische en/of commerciële bijzonderheden definitief bedongen zijn en de betalingsvoorwaarden vervuld zijn. Zij zijn nooit gewaarborgd, maar worden zo precies mogelijk uitgevoerd. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulatie van de bestelling rechtvaardigen noch aanleiding geven tot schadevergoeding.

10.  Klachten betreffende zichtbare schade aan de geleverde goederen dienen binnen 24 uur na inontvangstneming elektronisch en gemotiveerd via mail (sales@servilux.be) bij LetMeRepair Benelux BV te worden ingediend. Klachten dienen altijd vergezeld te zijn van duidelijke schadefoto’s. De Klant heeft ook de mogelijkheid het beschadigde goed binnen de 24 uur binnen te brengen in één van de afhaalpunten.

11.  Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen na levering waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

1. Betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen.

2. Betreffende de levering van apparatuur of software waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (bv. toestellen waarvan het besturingssysteem of de software werd in gebruik genomen). Het annuleren van een bestelling alvorens de bestelling werd opgehaald of geleverd is ook kosteloos mogelijk. Gelieve onze medewerkers wel zo spoedig mogelijk te contacteren wanneer u een annulering of aanpassing van uw bestelling wenst. De terugbetaling zal gebeuren, tenzij anders overeengekomen, binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping. Dit herroepingsrecht geldt niet voor personen of bedrijven die handel drijven.

12.  Voor bedrijven en personen die handel drijven geldt volgende regeling betreffende teruggave: goederen kunnen teruggebracht of teruggezonden worden binnen de 15 dagen na ontvangst en na formeel voorafgaandelijk akkoord. Deze termijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. De goederen dienen in hun originele verpakking aan LetMeRepair Benelux BV teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. Eventuele verzendingskosten van de terugzending worden gedragen door LetMeRepair Benelux BV. Terugzending kan enkel voor een bestelling met een waarde boven 50 Euro (inclusief BTW). Indien de waarde lager ligt, kan de Klant de goederen omruilen in één van de winkels van LetMeRepair Benelux BV. De wederpartij ontvangt daarna een tegoedbon of een omruiling. De terugname van de goederen zal aan de beste voorwaarden gebeuren, zonder dat het krediet groter zou kunnen zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke factuur. LetMeRepair Benelux BV zal in geen geval tot betaling van enige schadevergoeding, interest of boete, om welke reden dan ook, kunnen aansprakelijk gesteld worden.

13.  LetMeRepair Benelux BV sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van LetMeRepair Benelux BV beperkt zich tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle directe of indirecte ontstane schade. In ieder geval is LetMeRepair Benelux BV niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

14.  Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien naar het oordeel van LetMeRepair Benelux BV de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft LetMeRepair Benelux BV het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van LetMeRepair Benelux BV de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. LetMeRepair Benelux BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht heeft plaatsgevonden De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

15.  Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.Verwerking van persoonsgegevens

1. LetMeRepair Benelux BV en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de gevraagde diensten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van toepassing is.

2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de diensten is de Privacy statement van toepassing waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.